• Past Events
  • /

Mid Wales Transport Innovation Network

Date: 21st May 2019

Share on:

Connecting Communities in Wales

Mid Wales Transport Innovation Network 

21 May | 10:00 – 13:00
Powys Association of Voluntary Services, Unit 30 Ddole Road, Llandrindod Wells, LD1 6DF

Launched across Wales in January and February 2018, Transport Innovation Networks are part of the “Connecting Communities in Wales” project being delivered by the Community Transport Association.  This project is supported by the Welsh Government Rural Communities Development Fund – Rural Development Programme 2014 – 2020, which is funded by the Welsh Government and European Union.

Feedback provided by attendees from the 2 rounds of Transport Innovation Networks is shaping transport solutions for the benefit of people living and working in rural Wales. Find out how your ideas have been taken forward and our plans for the future in an important time for the community transport sector in Wales. We hope that you will be able to attend and continue to contribute to the development of our activities.

The event will include:

 1. An update on the CCIW project.
 2. A presentation from a local Community Transport Operator who has benefited from CCIW Support.
 3. Overview of Renew Wales links to Community Transport –related to Climate change and the environment  – providing community transport services to reduce dependency on private cars or taxis – and encouraging use of electric vehicles.
 4. An Overview of Driver Training Support Available.
 5. Brief plenary/summary roundup.

The TINs will be an opportunity to hear about recent progress and share your views or raise any concerns with the Connecting Communities in Wales team. We hope to see you there!


Cysylltu Cymunedau yng Nghymru

Rhwydwaith Arloesi Cludiant Canolbarth Cymru

21 Mai | 10:00 – 13:00

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Powys, Uned 30 Ffordd Dole, Llandrindod LD1 6DF

Lansiwyd Rhwydweithiau Arloesi Cludiant ledled Cymru ym mis Ionawr a mis Chwefror 2018, ac maen nhw’n rhan o brosiect “Cysylltu Cymunedau yng Nghymru” sy’n cael ei redeg gan y Gymdeithas Cludiant Cymunedol. Mae prosiect hwn yn cael ei gefnogi gan Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020, sydd wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

Mae’r adborth gan y rhai a fynychodd y ddau gylch cyntaf o Rwydweithiau Arloesi Cludiant yn dylanwadu ar atebion cludiant er lles pobl sy’n byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Cymru. Cewch wybod sut mae eich syniadau wedi cael eu datblygu ac am ein cynlluniau i’r dyfodol ar adeg bwysig i’r sector cludiant cymunedol yng Nghymru. Gobeithio y byddwch chi’n gallu mynychu a pharhau i gyfrannu i ddatblygu ein gweithgareddau.

 1. Diweddariad ar brosiect Cysylltu Cymunedau Cymru
 2. Cyflwyniad gan Weithredwr Cludiant Cymunedol lleol sydd wedi cael budd o Gymorth Cysylltu Cymunedau Cymru
 3. Trosolwg o gysylltiadau Adnewyddu Cymru (Renew Wales) â Chludiant Cymunedol – yn gysylltiedig â Newid hinsawdd a’r amgylchedd – darparu gwasanaethau cludiant cymunedol i leihau’r ddibyniaeth ar geir preifat neu dacsis – ac annog defnyddio cerbydau trydan
 4. Trosolwg o’r Cymorth Hyfforddiant i Yrwyr sydd Ar Gael
 5. Cyfarfod llawn byr/Crynhoi i gloi.

Bydd y Rhwydweithiau Arloesi Cludiant yn gyfle i glywed am gynnydd diweddar ac i rannu eich barn neu i godi unrhyw bryderon gyda thîm Cysylltu Cymunedau yng Nghymru. Gobeithio eich gweld chi yno!


Event Details /

Date 21st May 2019

Address

Powys Association of Voluntary Services
Unit 30 Ddole Road
Llandrindod Wells
LD1 6DF