• CTA appoints new Director for Wales

  • Blog
  • »
  • CTA appoints new Director for Wales
  • by Bill Freeman
   Chief Executive

  Share on:

  As you may know we’ve recently been recruiting for a new Director to lead CTA’s work in Wales. I’m very pleased to let you know that we have appointed Christine Boston and I am sure you are all going to enjoy working with her.

  Christine is currently Corporate Policy Lead at Cardiff City Council and brings a strong record of success in making transport more accessible and inclusive through her previous role leading policy and research at Chwarae Teg. There she led significant and award-winning campaigns which improved access to transport through fairer and more flexible ticketing.

  Christine also knows how to work effectively with our political institutions in Wales and will play a big role in creating even more interest and investment in the contribution you make to transforming lives and communities.

  Christine will start in the middle of May, which is only three weeks away, and will be in touch to introduce herself then.

  In the meantime, Christine asked me to pass on this message to our members and supporters in Wales:

  “With a passion for both transport and inclusion, I am looking forward to working with staff and members to progress the agenda for community transport in Wales.  This is an important time as we face significant economic and political challenges, however, with challenge comes opportunity and my priority will be to ensure greater awareness of the fantastic work being delivered across the sector and the difference this makes to people’s lives.”

  I’m sure you will all join with me in welcoming Christine to CTA.


  Fel y gwyddoch, rydym wedi bod yn recriwtio’n ddiweddar am Gyfarwyddwr newydd i arwain gwaith CTA yng Nghymru. Mae hi’n bleser mawr gennyf roi gwybod ichi ein bod wedi penodi Christine Boston ac rwy’n siŵr y byddwch i gyd yn mwynhau gweithio gyda hi.

  Ar hyn o bryd, mae Christine yn Arweinydd Polisi Corfforaethol yng Nghyngor Dinas Caerdydd ac mae eisoes wedi bod yn llwyddiannus iawn yn gwneud i gludiant fod yn hygyrch ac yn gynhwysol drwy ei swydd flaenorol yn arwain polisi ac ymchwil yn Chwarae Teg. Yno buodd hi’n arwain ymgyrchoedd arwyddocaol a enillodd wobrau, gan wella mynediad at gludiant drwy werthu tocynnau mewn ffordd decach a mwy hyblyg.

  Hefyd, mae Christine yn gwybod sut mae gweithio’n effeithiol gyda’n sefydliadau gwleidyddol yng Nghymru a bydd yn chwarae rhan fawr yn y gwaith o greu hyd yn oed mwy o ddiddordeb a buddsoddiad yn y cyfraniad yr ydych chi’n ei wneud i weddnewid bywydau a chymunedau.

  Bydd Christine yn dechrau ganol mis Mai, ymhen tair wythnos yn unig, a bydd hi’n cysylltu i gyflwyno’i hun bryd hynny.

  Yn y cyfamser, mae Christine wedi gofyn imi drosglwyddo’r neges hon i’n haelodau a’n cefnogwyr yng Nghymru:

  “Gan fy mod i’n angerddol dros gludiant a chynhwysiant, rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda staff ac aelodau i symud yr agenda dros gludiant cymunedol yng Nghymru yn ei blaen.  Mae hwn yn gyfnod pwysig wrth inni wynebu heriau economaidd a gwleidyddol arwyddocaol. Fodd bynnag, gyda heriau, daw cyfle, a’m blaenoriaeth fydd codi ymwybyddiaeth o’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud ar draws y sector a’r gwahaniaeth y mae hyn yn ei wneud i fywydau pobl.”

  Rwy’n siŵr y byddwch chi i gyd yn ymuno â mi wrth groesawu Christine i CTA.


  Leave a reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

   • Search Blog
   • /