• Gwella Cludiant Gwledig yng Nghymru

  • Blog
  • »
  • Gwella Cludiant Gwledig yng Nghymru
  • by Christine Boston
   Cyfarwyddwr Cymru | Director for Wales

  Share on:

  Mae Christine Boston, Cyfarwyddwr Cymru CTA, yn edrych ar sut mae Rhwydweithiau Arloesi Cludiant diweddar wedi tanio sgwrs am ddyfodol cludiant gwledig yng Nghymru.

  Drwy gydol mis Ionawr a mis Chwefror, mae CTA wedi bod yn rhedeg nifer o ddigwyddiadau i edrych ar sut gallwn wella cludiant gwledig ledled Cymru. Digwyddodd y gyfres hon rydyn ni wedi’i galw yn ‘Rhwydweithiau Arloesi Cludiant’ yn Wrecsam, Caernarfon, sir Fynwy, Rhondda Cynon Taf a sir Benfro.

  Mae’r digwyddiadau hyn yn rhan o’n prosiect ‘Cysylltu Cymunedau yng Nghymru’. Ei nod yw rhoi hwb mawr i gludiant cymunedol yng Nghymru. Mae’r prosiect wedi’i gefnogi gan Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, sydd wedi’i hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

  Ar draws y pum digwyddiad, daethon ni ag amrywiaeth eang o randdeiliaid ynghyd i edrych ar gyfleoedd i gludiant cymunedol yng Nghymru. Roedd y partneriaid yn y digwyddiadau’n cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Leol, Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, cyrff cyflogaeth a hyfforddiant, cyrff iechyd a gofal cymdeithasol ac, wrth gwrs, darparwyr cludiant cymunedol.

  Nod y digwyddiadau hyn oedd hwyluso perthnasoedd a chyfleoedd newydd ar gyfer cydweithredu ar draws y sector cludiant.  Roedd hi’n amlwg o’r 200 o randdeiliaid a fynychodd, ac o ansawdd y sgyrsiau rhyngddyn nhw, fod rhoi sylw i faterion cludiant a mynd i’r afael ag arwahanrwydd yn uchel ar yr agenda i amrywiaeth eang o gyrff ac unigolion.  Creodd y digwyddiadau gynnwrf gwych o gwmpas y materion pwysig hyn, ac roeddem yn falch o weld llawer o gysylltiadau newydd yn cael eu gwneud a fydd yn eu tro yn arwain at ragor o bartneriaethau a chydweithredu â’r sector cludiant cymunedol.

  Yn ystod y sesiynau, rhoddwyd cyfle i’r cyfranogwyr drafod y bylchau sydd yn y ddarpariaeth cludiant ar hyn o bryd, yn ogystal â materion megis sut gall cludiant cymunedol gwell gynyddu mynediad at leoliadau iechyd, cyflogaeth a hyfforddiant.  Hefyd, trafododd y partneriaid unigrwydd ac arwahanrwydd, gan edrych ar sut gallai prosiectau cludiant cymunedol newydd weithio i fynd i’r afael â’r materion hyn. Bu trafodaethau hefyd ar agweddau sy’n debygol o lywio dyfodol cludiant gwledig yng Nghymru fel cerbydau trydan, bwcio digidol a datblygiadau technolegol eraill.

  Bydd yr holl drafodaeth hon ynghylch sut gallwn gydweithio i greu cludiant gwell i bawb, ble bynnag maen nhw’n byw, yn arwain at nifer o bartneriaethau cydweithredol a fydd yn peilota mentrau newydd ac yn gwella cysylltedd i’r rhai sy’n arunig.  Byddwn ni’n edrych ar yr holl adborth a’r syniadau a gynhyrchwyd yn ystod ein taith o gwmpas Cymru er mwyn dechrau cefnogi cyrff i gydweithio ac i ddatblygu cynigion ariannu am ragor o weithgareddau a phrosiectau.

  Mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol dros ben ac rydym yn gyffrous bod y prosiect hwn eisoes yn gweld cynnydd gwirioneddol yn ein hymdrech i wella cludiant hygyrch a chynhwysol ledled Cymru.


  Leave a reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

   • Search Blog
   • /