• Cysylltu Cymunedau yng Nghymru

 •  Read in English

  Cliciwch yma i weld y ddelwedd yn fwy manwl

  Beth yw Cysylltu Cymunedau yng Nghymru

  Yn 2017, sicrhaodd CTA £1.1 miliwn i gynnal prosiect newydd i adeiladu a chefnogi rhwydwaith cludiant sy’n ymateb i’r galw mewn cymunedau ledled Cymru.

  Nod y prosiect yw hybu cludiant cymunedol yng Nghymru, gan greu partneriaethau newydd, dod â chyllid i’r sector a chreu rhwydweithiau cludiant newydd a fydd yn cysylltu cymunedau â’r bobl a’r lleoedd sy’n bwysig iddynt. Dair blynedd i mewn i brosiect pum mlynedd, rydym eisoes wedi dod â darparwyr cludiant ynghyd ac wedi hwyluso partneriaethau, wedi sicrhau symiau sylweddol o gyllid ar gyfer y sector ac wedi dod â chynlluniau a gwasanaethau newydd yn fyw. Mae’r prosiect wedi’i rannu’n ddau gam.

  Ers mis Rhagfyr 2017 mae’r prosiect wedi cyflawni llawer o bethau o bwys, o greu partneriaethau a gwasanaethau newydd, cynnal Rhwydweithiau Arloesi Cludiant ledled Cymru, darparu hyfforddiant amrywiol i ddarparwyr cludiant cymunedol, a sicrhau cyllid gwerth bron i £1.8 miliwn i’r sector cludiant cymunedol ledled Cymru. Gallwch weld rhagor o wybodaeth am gam un isod.

  Bydd rhaglen Cysylltu Cymunedau yng Nghymru y yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2020. Dros y tair blynedd diwethaf, mae tîm ymroddedig y prosiect wedi gweithio gyda chi i newid tirwedd Cludiant Cymunedol yng Nghymru. Mae’r ffordd y mae pethau wedi gweddnewid yn anhygoel. Rydyn ni’n hynod falch o’r hyn rydyn ni wedi’i wneud gyda’n gilydd ac rwy’n siŵr y byddwch chi eisiau diolch i’r tîm am eu hymrwymiad a’u harbenigedd. Rhagor o wybodaeth.


  Newyddion Diweddaraf

  Dathlu Effaith Cysylltu Cymunedau yng Nghymru

  Sylw i Cysylltu Cymunedau yng Nghymru yn Together

  Mae Cysylltu Cymunedau yng Nghymru wedi ymddangos yn rhifyn diweddaraf Together, y cylchgrawn chwarterol ar gyfer aelodau CTA. Yn ogystal â bod ar y clawr, mae’r cylchgrawn yn cynnwys diweddariad ar y prosiect gan Alison Owen, rheolwr y prosiect, y gallwch chi ei ddarllen uchod hefyd, a chynorthwyodd nifer o astudiaethau achos am y bobl a’r prosiectau Cysylltu Cymunedau yng Nghymru dros yr olaf tair blynedd.

  Gall aelodau CTA ddarllen rhifyn llawn Hydref 2020 Gyda’n Gilydd yn ardal aelodau ein gwefan trwy glicio yma.

  Casgliad newydd o adnoddau cyllido wedi’u cyhoeddi

  Mae Cysylltu Cymunedau yng Nghymru wedi rhyddhau casgliad o adnoddau yn ddiweddar sy’n edrych ar ffyrdd y gall darparwyr cludiant cymunedol fynd ati i godi arian yn effeithiol.

  Mae’r adnoddau’n cynnwys ein canllawiau gair i gall, gwybodaeth eglur a hawdd ei ddeall ar amrywiol faterion; canllawiau sut i wneud sy’n edrych yn fanylach ar faterion allweddol; cyflwyniadau y mae’r tîm wedi’u gwneud ar agweddau pwysig ar godi arian; yn ogystal â cheisiadau enghreifftiol ar gyfer cronfeydd yng Nghymru sydd wedi cefnogi cludiant cymunedol yn y gorffennol.

  Gallwch weld yr holl adnoddau hyn ar dudalen adnoddau Cysylltu Cymunedau yng Nghymru yma.


  Diweddariadau Blaenorol

  Darllenwch ein Cylchlythyrau Cysylltu Cymunedau yng Nghymru diweddaraf:

  Diweddariad Prosiect: 2018 (1)

  Diweddariad Prosiect 2018 (2)

  Diweddariad Prosiect 2019


  Tîm Cysylltu Cymunedau yng Nghymru

  Mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw un o dîm Cysylltu Cymunedau trwy’r manylion isod:

  Alison Owen, Rheolwr Prosiect

  alison@ctauk.org 

  01792 844290 | 07918 652136

  Dechreuodd Alison weithio i’r sector gwirfoddol yn 2006 ac ymunodd â thîm Cysylltu Cymunedau yng Nghymru ym mis Ionawr 2018. Fel Rheolwr Prosiect, mae ei rôl yn cwmpasu cyfrifoldebau amrywiol a diddorol, ac mae’n cwrdd â llawer o bobl arbennig sy’n benderfynol o ddatblygu syniadau i ddod ag atebion i heriau cludiant er mwyn cysylltu cymunedau ynysig ledled Cymru. Mae llawer o’i gwaith yn canolbwyntio ar ffurfio perthynas, ennill ymddiriedaeth a galluogi newid trwy gefnogaeth tîm medrus ac ymroddedig.

  Michelle Clarke, Cydlynydd Prosiect Gogledd Cymru

  michelle@ctauk.org

  01745 356751 |  07918 748260

  Ymunodd Michelle â’r tîm ym mis Chwefror 2018, wedi iddi fod yn gweithio yn y sector elusennol am nifer o flynyddoedd. Fel Cydlynydd Prosiect Gogledd Cymru, mae llawer o’i gwaith yn canolbwyntio ar ddatblygu partneriaethau a gweld lle gall Cysylltu Cymunedau yng Nghymru ychwanegu gwerth. Gall hyn fod trwy helpu i asesu anghenion lleol, ymchwilio i ddatrysiadau cludiant cymunedol posibl, nodi ffynonellau cyllid ar gyfer cynlluniau, a meithrin capasiti i helpu sefydliadau i dyfu eu gwasanaethau. Mae Michelle wedi gweld pa mor hanfodol yw cludiant cymunedol ar gyfer rhoi mynediad cyfartal i gyflogaeth, iechyd a chymorth cymdeithasol. Yn ei hanfod, mae cludiant cymunedol yno i helpu pobl i gysylltu.

  David Brooks, Cydlynydd Prosiect De Cymru

  david@ctauk.org

  01792 844290 | 07747 693869

  Ymunodd David â CTA yn 2014 fel Swyddog Gweithredol Cymorth ac Ymgysylltu i ni ar gyfer De a Chanolbarth Cymru. Cyn hynny, treuliodd naw mlynedd yn gweithio mewn rolau amrywiol yn y sector gwirfoddol yng Nghymru. Yn 2017, ymunodd David â thîm prosiect Cysylltu Cymunedau. Mae’r rôl hon wedi galluogi David i weithio gyda darparwyr cludiant cymunedol a rhanddeiliaid eraill i ddatblygu partneriaethau, ymchwilio i syniadau ar gyfer prosiectau cludiant cymunedol a cheisio cyllid i wireddu’r prosiectau hynny. Mae David yn edrych ymlaen at barhau â’r gwaith hwn dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, gan gynorthwyo cymunedau i greu gwasanaethau cludiant sy’n galluogi pobl i gyrraedd gwasanaethau hanfodol a chyfleoedd cymdeithasol tra’n gwella lles a lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd.

  John Evans, Swyddog Gweithredol Cefnogi Prosiect

  johne@ctauk.org 

  01792 844290

  Ar ôl gyrfa hir yn Ne Orllewin Cymru, yn helpu busnesau i ffynnu ac yn cynorthwyo pobl i sicrhau cyflogaeth, mae John yn ymwybodol iawn o’r effaith y gall diffyg darpariaeth cludiant ddigonol ei chael ar ddatblygu economaidd a chyfleoedd i unigolion a chymunedau. Mae John bellach yn defnyddio ei sgiliau a’i brofiad i gefnogi prosiect Cysylltu Cymunedau yng Nghymru y CTA. Wedi’i leoli yn swyddfa De Cymru’r CTA, mae John yn gweithio gyda thîm y prosiect ar draws Gogledd a De Cymru.


  Rhagor o wybodaeth am Gysylltu Cymunedau yng Nghymru

  Mae Cysylltu Cymunedau yng Nghymru wedi derbyn cyllid trwy Raglen Cymunedau Gwledig – Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.